légy trendi!szeretlekbloggerállati közösségkézilabdalégy sikeres!
Egyéni keresés

A könyv­tár­el­lá­tók bi­zo­nyos könyv­tá­rak be­szál­lí­tó­i, be­szerzői. Ők gyűj­tik be a meg­le­hető­sen rit­ka vagy ne­he­zen be­sze­rez­hető köny­ve­ket.

hirdetés

A könyv­tár el­ne­ve­zés a gö­rög bib­li­o­thé­ka ki­fe­je­zésből e­red, an­nak a tü­kör­for­dí­tá­sa. Könyv­tár­nak ne­ve­zünk min­den o­lyan he­lyet, épü­le­tet, me­lyet a köny­vek és e­gyéb do­ku­men­tu­mok tá­ro­lá­sá­ra, fenn­tar­tá­sá­ra, gon­do­zá­sá­ra ala­kí­tot­tak ki.